Etikai Kódex

Magyar Home Staging Egyesület

Az etikus magatartás iránti elkötelezettségünk és a szilárd etikai alapok megteremtése a home staging szakmában a Magyar Home Staging Egyesület egyik legfontosabb célkitűzése.

Az Egyesület elkötelezett a korrekt, etikai kultúrán és megfelelésen alapuló üzleti működés mellett.

Hosszútávon csak úgy nézhetünk szembe a versenypiac kihívásaival, ha mind személyesen, mind cégként erkölcsi felelősséget vállalunk elveinkért. Tagjaink tevékenységük során mindig kötelesek az elvárható piaci és más üzleti cselekedetek tekintetében törvényesen és etikusan eljárni.

Köszönetet mondunk értékeink megtartásáért és annak támogatásáért, hogy szakmai egyesületünk etikailag helyesen működjön. Mindez nem csak azt jelenti, hogy gondosan megalkotott, tisztességesen árazott és magas minőségű szolgáltatásokat kínálunk, hanem azt is, hogy mindig szem előtt tartjuk a tisztességességet és becsületességet. 

Budapest, 2022. október 10.

Magyar Home Staging Egyesület

elnökség

 1. Bevezetés

Ez a MAGYAR HOME STAGING EGYESÜLET ETIKAI ÉS ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXE, amely tartalmazza etikai elkötelezettségünket, és útmutatóul szolgál valamennyi érintett számára a megfelelő üzleti magatartás kialakításához. 

Mi, a Magyar Home Staging Egyesületnél (röviden: MHST) elkötelezettek vagyunk a törvényes, etikus és átlátható szolgáltatás iránt.

Ez a dokumentum érvényes minden tagra, aki a Magyar Home Staging Egyesületnek bármilyen minőségben tagja, valamint azokra a szervezetekre, akikkel üzleti kapcsolatba kerülünk.  

Magyar Home Staging Egyesület elvárja tagjaitól, hogy a munkával összefüggő minden ügyben pártatlan és őszinte legyen. A teljes tagság felel azért, hogy általánosan jóhiszeműen járjon el, és hogy ne tegyen semmi olyat, ami a munka kapcsolathoz szükséges bizalmat rombolja. Ugyanúgy elvárás a tagjaink felé, hogy magatartásukkal, megnyilvánulásaikkal az Egyesület tagjai közötti egységet erősítsék és építsék. 

Egyesületünk sikere a tagjainak egymás közötti, illetve a tagok megbízóitól és a befektetőitől kapott bizalmán alapul. Az Által nyerünk hitelességet, hogy ragaszkodunk a tisztességesség melletti elkötelezettségünkhöz, és hogy kizárólag etikus módon érjük el céljainkat. A teljes tagságtól elvárt, hogy tartsa magát jelen Kódexhez mind szakmai, mind személyes magatartása során, valamint kezeljen mindenkit tisztelettel, őszintén és tisztességesen. 

A Magyar Home Staging Egyesület folyamatosan nyitott minden kérdésre, panaszra és nem tűr semmilyen büntetést vagy megtorlást azzal szemben, aki jóhiszeműen jelent egy nem megfelelő viselkedést.

Vezető tisztségviselőknek és vezetőknek kiemelt felelőssége, hogy magatartásukkal is kifejezzék jelen Kódex fontosságát. Vezető tisztségviselők felelősek azért, hogy minden felmerült etikai kérdéssel vagy aggodalommal időben foglalkozzanak.  A tagok kötelesek együttműködni minden lehetséges vagy állítólagos etikai vétség kivizsgálásában.

A Kódexnek nem megfelelő magatartás olyan vétségnek tekinthető, amely alapján fegyelmi (hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására irányuló) eljárásnak lehet helye, és megérdemelt esetekben a tagsági jogviszony megszüntetését is eredményezheti.

Elkötelezettek vagyunk azon erőfeszítések mellett, hogy értékeinket és normáinkat tagjainkra és partnereinkre is alkalmazzuk.   

 1. A Magyar Home Staging Egyesület tagsággal összefüggő követelményei

Az MHST tagsággal járó követelményeket az Egyesület Alapszabálya rögzíti, az abban foglaltaknak (tagdíjfizetés stb.) minden tag köteles eleget tenni. 

A tagsági viszony nem jogosítja fel a vállalkozásokat és a vállalkozókat arra, hogy az Egyesület nevében vagy képviseletében járjanak el, kivéve, ha erre választott tisztségük lehetőséget ad. 

A tagok logójukon, névjegyükön feltüntethetik érvényes MHST tagságukat.

 1. Etikai alapelvek és értékek 

Megállapítható, hogy az erkölcsös, közösségi érdekeket és értékeket is figyelembe vevő vállalkozások hosszabb távon sikeresebbek. A vállalkozások feladata nemcsak a haszonszerzés, hanem a közjó, valamint a kisebb és nagyobb közösségek szolgálata is. A magatartási formák önkéntes és következetes betartása biztosítja, hogy a home staging szakma egészének társadalmi és üzleti megítélése kedvező legyen.

A Magyar Home Staging Egyesület központi értékei: 

 ●Tisztességesség

● Őszinteség, szavahihetőség 

● Mások tisztelete 

● Felelősségvállalás 

● Számonkérhetőség 

● Megbízhatóság 

● Törvénytisztelet


A tagoknak egyszerre három követelménynek kell eleget tenniük: szolgálniuk kell saját üzleti érdekeit, jogkövető és jogtisztelő módon kell eljárniuk, és be kell tartaniuk az erkölcsi-etikai normákat. 

Nem lehet – még időlegesen sem -, valamely szempontot a többiek rovására érvényesíteni, üzleti magatartásuk során az alábbiakra mindig figyelemmel kell lenni:

 • Tagoknak nem lehet beavatkozni olyan szerződéses üzleti kapcsolatba, ami már létrejött egy ügyfél és más egyesületi tag között. 
 • A tagoknak nem szabad kárt okozni más tagok hírnevében, megbízhatóságában.
 • Tagoknak nem szabad kérni, bíztatni vagy támogatni bármilyen szakmai szabály vagy egyesületi irányelv áthágását.
 • A tagoknak nem szabad részt venni semmiféle félrevezető promóciós hirdetésben vagy hamis hirdetésben.
 • A tagoknak nem szabad más szakmabeli szellemi tulajdonát másolni vagy sajátként feltüntetni.
 • Megengedhetetlen a megfelelő engedély, felkészültség, szakképzettség és szakértelem nélkül vállalt szerződés, a kontár módra, szakszerűtlenül, rossz minőségben végzett munka.

Az Egyesület közgyűlésén, szakmai napjain, közösségi média oldalain, illetve zárt Facebook csoportjában a közösség tagjainak jó hírnevét tiszteletben kell tartani, róluk megalapozatlan rossz hírt vagy bizalmatlanságra alapot adó információt híresztelni, valós tényeket hamis színben vagy összefüggésben feltüntetni nem megengedett.

 1. Etikai döntéshozatal

4.1. Az Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság tagjait az Elnökség eseti jelleggel kéri fel az Egyesület tagjai közül konkrét ügy kivizsgálására, a kérelem vagy panasz beérkezésétől számított 8 napon belül. Az Etikai Bizottság az ügy bonyolultságától függően legalább három és legfeljebb öt tagból állhat. 

Az Etikai Bizottság elsősorban arra törekszik, hogy a felek a problémáikat békés, mediátori folyamat során beszéljék meg és ne kerüljön sor etikai tárgyalásra. 

A bizottság feladata az ügy gondos felderítése, a felek meghallgatása, a döntéshez szükséges adatok beszerzése. A bizottság az eljárás során 3 fővel határozatképes és döntéséről írásban tájékoztatja a vitás feleket, valamint az elnökséget és a közgyűlést.

4.2. Tárgyalás

Amennyiben a bizottság tárgyalás keretében bírálja az ügyet, azon az Egyesület Elnökségi tagjai is jelen lehetnek. A tárgyalást az Etikai bizottság kijelölt tagja vezeti. 

Az Etikai Bizottság elnöke ismerteti az ügy lényegét és a rendelkezésre álló információkat. A bizottság bármelyik fél kérelmére tanút hallgathat meg, és maga is kérheti tanúk, illetve szakértők közreműködését. Szakértőket a szövetség nem érintett, elfogulatlan tagjai közül jelölhet ki.

A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni és azt minden érintett résztvevőnek aláírásával hitelesítenie kell.

A résztvevőktől elvárt, hogy az Etikai Bizottsággal együttműködjön az eljárás során, amennyiben a tárgyaláson valamely érintett nem jelenik meg vagy a kérdésekre nem válaszol, az a tagra nézve azonnali kizárással/felfüggesztéssel járhat. 

4.3. Összeférhetetlenség

Bármely etikai ügyben a bizottság tagjaként közreműködőként nem járhat el az, akinek személyi vagy vagyoni érdekeltsége fűződik az ügyhöz, illetve egyéb ok miatt elfogult.

4.4. A bizottság határozata

Az etikai bizottság az eljárás során megállapított tényállás alapján indokolással ellátott határozatot hoz. Az írásba foglalt határozatot a feleknek, az egyéb érdekelteknek és az elnökségnek kézbesíti.

A kódexben foglalt etikai szabályok megsértése esetén az etikai bizottság

a.) határozatban figyelmeztet súlyosabb vagy ismétlődő esetekben,

b.) a figyelmeztetést nyilvánosságra hozza,

c.) kezdeményezheti az MHST tagság felfüggesztését vagy a tag végleges kizárását.

A bizottság a tárgyalás határozatról a tagságot köteles értesíteni. Ez az Egyesület Közgyűlésén történik az etikai ügy lényegének, a meghozott határozatnak és az elmarasztalt tag nevének közlésével. 

 1. Jogszabályoknak való megfelelés

Tisztességesség melletti elkötelezettségünk a törvények és egyéb jogszabályok betartásával kezdődik. Ismerjük és betartjuk a törvényes üzletvitelhez szükséges jogszabályokat és szabályozásokat.

Betartjuk valamennyi érvényesen vállalt szerződéses kötelezettségünket, és nem élünk vissza jogainkkal.

Tagjainknak mindig be kell tartani minden jogszabályt és szabályzatot, beleértve a Kódexet, és biztosítaniuk kell az ennek megfelelő működést. 

 1. Diszkrimináció és zaklatás

A teljes tagságtól elvárt, hogy a legmagasabb szintű, kölcsönös tiszteleten alapuló viselkedési formákhoz tartsák magukat minden szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során, és tartózkodjanak minden zaklatástól, rágalmazásról vagy bármilyen olyan magatartástól, amit mások erőszakosnak, megfélemlítőnek, megalázónak vagy sértőnek tekinthetnek.

Bármilyen diszkriminatív magatartás, zaklatás, megfélemlítés vagy zsarnokoskodás elítélendő a tagok között.

 1. Tisztességes verseny és üzleti működés

Partnereinkkel való együttműködésünk bizalomra és a versenyjognak megfelelő kölcsönös előnyökre épül. Elkötelezettek vagyunk az etikus és tisztességes szakmai együttműködés iránt. Önálló árképzési és értékesítési döntéseket hozunk, és tiltott módon nem működünk együtt, illetve nem hangoljuk össze a működésünket versenytársakkal. Tartózkodunk a versenyt vagy partnereink jó hírét, illetve a versenytársaink hitelességét sértő magatartásoktól.

Nem kínálunk, és nem kérünk jogellenes kifizetéseket vagy szívességeket, nem veszünk részt olyan jogellenes megállapodásokban, amely bizonyos ügyfelek kizárására irányul. 

A vevőket és üzleti partnereket minden esetben tisztességesen és egyenlően kell kezelni, a szolgáltatásokat tisztességes és pontos tájékoztatással kell megjeleníteni (tisztességes marketing és reklám), és valamennyi lényeges információt meg kell osztani.

Tagoknak nem lehet beavatkozni olyan szerződéses üzleti kapcsolatba, ami már létrejött egy ügyfél és más egyesületi tag között. 

 1. Antikorrupció 

A korrupció magában foglalja a befolyással üzérkedést is, ha valaki azt a látszatot kelti, hogy egy döntéshozót tisztességtelenül befolyásol.

A korrupció akár üzletszerzési célból, akár más gazdasági előny megszerzése céljából súlyos visszaélésnek minősül. Ugyanígy a vesztegetés elfogadása vagy annak megengedése, hogy más vesztegetést fogadjon el, súlyos vétség. Tagjainknak el kell tudnia számolni minden előnnyel, amit az üzleti tevékenység során szerzett, és tilos bármilyen vesztegetést adnia vagy elfogadnia, vagy bármely más korrupt módon viselkednie.

 1. Összeférhetetlenség

Döntéseinknek objektív és tisztességes mérlegelésen kell alapulnia, és el kell kerülni a tisztességtelen befolyásolás lehetőségét. Az „összeférhetetlenség” akkor alakulhat ki, ha egy tag személyes érdeke összeütközésbe kerül, vagy potenciálisan összeütközésbe kerülhet az Egyesület érdekeivel. Annak megítélése, hogy fennáll-e összeférhetetlenség, sokszor nem könnyű, ezért mindenkinek, akinek összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdése merülne fel, konzultálnia kell a vezetőséggel.

 1. Adatvédelem, személyes adatok védelme

Tiszteletben tartjuk mindenki személyiségi jogait és elismerjük tagjaink és egyéb természetes személyek azon igényét, hogy biztosak lehessenek abban, hogy személyes adatait megfelelően, kizárólag jogszerű üzleti célból kezelik. Elkötelezettek vagyunk az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés iránt. Kizárólag olyan személyes adatokat szerzünk meg és kezelünk, ami szükséges, és megfelelő tájékoztatást adunk az érintetteknek e tevékenységekről. Megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel biztosítjuk a személyes adatok bizalmasságát, teljességét és hozzáférhetőségét.

Tagjaink kötelesek követni a vonatkozó jogszabályi elvárásokat, megfelelő gyakorlatokat alkalmazni, valamint betartani az adatkezelés és feldolgozás törvényességét biztosító eljárásokat.

 1. A kódex hatálya

A gyakorlati alkalmazásban a kódex hatálya érvényesül az MHST tagjaira, vezetőire, alkalmazottjaira. Minden taggal meg kell ismertetni a kódexet abból a célból, hogy tevékenységükben az itt lefektetett elveket, normákat érvényesítsék. Megismerése egyben kifejezi azt is, hogy a tagok alávetik magukat a kódex előírásainak. 

A Kódex visszavonásig érvényes. 

Budapest, 2022. október 10.

 

Magyar Home Staging Egyesület

elnökség