MAGYAR HOME STAGING EGYESÜLET

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tag!

Ezúton értesítünk, hogy a Magyar Home Staging Egyesület 2023. évi közgyűlését

2023. április 20-án (csütörtök) 16.30 órakor tartja.

Közgyűlés helyszíne: Budapest, Lurdy Ház (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14)

A közgyűlésre tisztelettel meghívlak, megjelenésedre és közreműködésedre számítok.

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a 2022. évi bevételekről és kiadásokról

2. 2023. évi költségvetés elfogadása

3. Szavazás a 2023. évi tagdíjról

4.Szavazás az Egyesület új elnökéről

5. Szavazás az Egyesület új elnökségi tagjáról

6. Szavazás az MHST, Nemzetközi Home Staging Egyesülethez történő csatlakozásának  költségeiről

 7. Szavazás a nemzetközi kapcsolattartóról és számára a nemzetközi egyesület éves díjának Egyesület általi kifizetéséről

8. Egyéb

Budapest, 2023. 04. 05.

                                                                                        Kis-Németh Mária

                                                                                                     elnök

A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok (alapító tagok, tagok) több mint 50%-a jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor a Közgyűlést változatlan napirenddel az alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint kell megtartani 3-15 napon belül. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlésre – a határozatképtelenség megállapítása után – 2023. május 4-én, 10.00 órakor kerül sor – az eredeti meghirdetett napirendi pontokkal, külön levélben kiküldött helyszínen. A megismételt közgyűlés a megjelent rendes tagok számarányára tekintet nélkül határozatképes.

Nem szavazhat az adott napirendi pont kapcsán az, akit a döntés előnyben részesít, kötelezettség alól mentesít, akivel a határozat alapján szerződést kellene kötni, vagy pert kellene indítani, vagy egyébként is személyesen érintett a döntés által.

Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A közgyűlési meghívó kiegészítését a tagok és az egyesület szervei a kézbesítésétől számított 5 napon belül kérhetik az Elnökségtől azzal, hogy kérelmüket indokolni kötelesek.

A napirend kiegészítésének kérdésében az Elnökség jogosult dönteni.

Ha a napirend kiegészítésre irányuló kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában azzal, hogy az egyesület Elnöke köteles az adott közgyűlésen a napirendi pontok ismertetése előtt bejelenteni, ha határidőben az arra jogosultak közül bárki tett kiegészítésre irányuló indítványt.

Jelen Meghívót az Egyesület Elnöksége a tagok részére emailben elküldi és az Egyesület honlapjára is feltöltésre kerül.

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok hamarosan külön emailben kiküldésre kerülnek!

Kérem a megjelenni nem tudó tagokat, hogy amennyiben módotokban áll, adjatok meghatalmazást (mellékelt meghívó utolsó oldala) valamely tagtársatoknak a közgyűlésre!

Kis-Németh Mária

elnök
 

Magyar Home Staging Egyesület (mhst.hu)
Adatvédelmi tájékoztató