Magyar Home Staging Egyesület nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. A nyereményjátékot szervező Magyar Home Staging Egyesület (1115 Budapest, Etele út 36/B 7/41. nyilvántartási szám: 01-02-0017470, továbbiakban Szervező”) által szervezett sorsolásos nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) kizárólag azon természetes személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt feliratkozással csatlakoznak a Játékhoz, elfogadják a jelen Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabály”) meghatározott feltételeket, valamint az adatkezelési tájékoztatót, és személyes adataik kezeléséhez hozzájárulnak.
 2. A Játék főbb szabályai:

A Játék időtartama: 2022.01.09. – 2022.01.09.

A sorsolás ideje, gyakorisága: Egyszeri, 2022.01.10.
A nyeremény(ek): 1-1 darab dedikált példány – Jenőfi Réka, Vitális-Pintér Veronika: Így kell jól lakást eladni – A Home Staging alapjai címmel.

A nyereményt 1 héten belül kipostázzuk a nyertessel leegyeztetett módon.

 

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabály 2. pontjában foglalt feltételeknek. A játékban azok vehetnek részt, akik követik az MHST és a Renna Home oldalát is.

A Játékból ki vannak zárva a Szervezők.

 1. A Szervező a sorsolást a 2. pontban meghatározott időpontban, vagy az ott meghatározott időszakonként tartja.
 2. A sorsoláson a https://www.facebook.com/homestagingegyesulet oldalon és a https://www.instagram.com/magyar_home_staging_egyesulet/ a játék promóciójában, a játék felhívásában megnevezett nyeremény(ek) kerül(nek) kisorsolásra.
 3. A Játékban való részvételhez egy személy csak egyszer jelentkezhet. Amennyiben valaki valótlan adatokkal, vagy többször jelentkezik (akár eltérő adatokkal), a Szervező valamennyi jelentkezőt törli, így a Játékos a sorsoláson sem vehet részt. A nyereményjátékban automatikusan részt vesznek a meghirdetett Játék időintervallumának utolsó napján aktív jelentkezéssel rendelkező Játékosok.
 4. A sorsoláson a Szervező 1-1 nyertest és 1-1 pótnyertest sorsol ki. Amennyiben a Szervező a nyertest nem éri el, helyébe automatikusan a pótnyertes lép. Amennyiben a pótnyertes sem érhető el, vagy a nyereményt sem a nyertes, sem a helyébe lépő pótnyertes sem veszi át, a Szervező nem köteles újabb pótnyertest választani, vagy a nyereményt újra kisorsolni. Ebben az esetben a Szervező a nyereménnyel belátása szerint jogosult rendelkezni. A nyertes (pótnyertes) a nyereményét a 2. pontban meghatározott időpontig veheti át.
 5. A Szervező a nyertes Játékos (nyertes) nevét közzéteszi a sorsolást követő öt munkanapon belül a https://www.facebook.com/homestagingegyesulet oldalon és a https://www.instagram.com/magyar_home_staging_egyesulet/ story oldalán. Mindezen túl a Szervező a nyertest a sorsolást követően haladéktalanul, maximum 5 munkanapon belül külön is értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. Ha a Szervező nem tudja a nyertest 5 munkanapon belül elérni, akkor a nyertes játékos továbbiakban nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a Szervező a pótnyertest értesíti, a fenti szabályok szerint.

Amennyiben a Szervező a nyertest (pótnyertest) nem éri el, a nyertes (pótnyertes) joga a nyereményre elvész. A nyertes (pótnyertes) kizárólag akkor követelheti utólag a nyereményt, ha a Szervező az értesítést nem kíséreli meg, vagy nem a megadott elérhetőségen kíséreli meg, vagy ha a Szervező megadott elérhetőségein a Játékos a Szervező megkeresésére nem tud reagálni, a Szervező érdekkörében felmerülő okból.

 1. A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Játék nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
  • Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 2. A Játékban való részvétel, valamint a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály és az adatkezelési tájékoztató figyelmes elolvasására. A Játékos a nyereményért való jelentkezéssel kijelenti, hogy a jelen Játékszabály és az tájékoztató szabályzat rendelkezéseit elfogadja. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
 • nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • a megadott személyes adataikat a Szervező az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje;
 1. A nyertesként kisorsolt Játékosnak lehetősége van arra, hogy nyereményéről lemondjon.
 2. A nyereményekre vonatkozó minden adóvonzatot a Szervező visel.
 3. A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Játékos a weboldalt csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni.

A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A Játékos köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől.

Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti.

 1. A Játékban való részvételből a következő Játékosok zárhatóak ki:
  • aki nem a Játékszabályban meghatározott előírások szerint vesz részt a Játékban, vagy a Játékszabály rendelkezéseit egyéb módon megszegi;
  • aki MAKRO alkalmazást használ (MAKRO= Művelet vagy műveletek csoportja, amely a feladatok automatizálására használható);
  • aki nem valós adatokat ad meg a jelentkezés során;
  • aki illetéktelenül belép a Szervező oldalán az ADMIN felületre;
  • aki illegális, a Játékszabályba ütköző módon megpróbálja manipulálni, megkárosítani a Játék résztvevőit és kivitelezőit.
 2. A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel.

Mindezekre figyelemmel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

 1. A Szervező, a Játékalkalmazással és a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre. A fentiek mellett a Szervezőt, nem terheli felelősség a Játék alkalmazás használatával kapcsolatban a felhasználó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely kárért (ideértve egyebek mellett a Játék alkalmazás használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését). A Játék feltételei úgy kerültek meghatározásra, hogy az abban foglalt előnyök a felelősség kizárásával, korlátozásával okozott hátrányt a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint megfelelően kiegyenlítik.
 2. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Játékszabály szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező, illetve megbízottja nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.
 3. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a Játékos elérhetőségére.
 4. Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Játékos a Játékból kizárja magát, a nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult.
 5. A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2022.01.09.

Szervező: Magyar Home Staging Egyesület